ฝึกทบทวน sign and symbol

แบบฝึกทักษะที่  1  signs แบบฝึกทักษะที่  1  signs แบบฝึกทักษะที่  1  signs แบบฝึกทักษะที่  1  signs แบบฝึกทักษะที่  1  signs

Exercise Complete the sentences. 21/11/20014

Exercise 1 จำนวนและลำดับที่

 

1.I have____________ dogs.

ฉันมีหมาห้าตัว

2.She buys__________ skirts.

เธอซื้อกระโปรงสามตัว

3.They are ____________ baht.

มันราคาหนึ่งร้อยบาท

4.Please wait at the __________ building.

กรุณารอที่ตึกแรก

5.Somsri is the ________ girl in this line.

สมศรีเป็นคนที่หกในแถวนี้

6.Wichai lives in the __________ room.

วิชัยอาศัยอยู่ในห้องที่ห้า

7.The _____________ bus is full.

รถบัสคันที่สองเต็มแล้ว

8.She washes _________ dishes.

เธอล้างจานสี่ใบ

9.My room is on the__________ floor.

ห้องของฉันอยู่บนชั้นที่สอง

10.We have __________________ baht.

   เรามีเงินสามพันบาท