แผนการจัดการเรียนรู้ My Lively School เน้นทักษะการคิดในศตววษที่ 21

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เน้นทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21

แผนการสอนตามจุดเน้นในศตวรรษที่ 21

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   รหัสวิชา อ16101    ชื่อหน่วย Lively School   ปีการศึกษา  2556

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 My School  วันที่      เดือน         2556

__________________________________________________________________________

1.  สาระสำคัญ

การฝึกออกเสียง  การรู้ความหมายคำศัพท์และการฝึกสนทนาตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์ สามารถสื่อสาร แสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆได้เหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ

2.  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มฐ. ต1.2           ตัวชี้วัด              ป6/4

มฐ. ต2.1           ตัวชี้วัด              ป6/3

มฐ. ต4.1           ตัวชี้วัด              ป6/1

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.  นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้อง

2.  นักเรียนสามารถเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและโรงเรียนได้ถูกต้อง

3.  นักเรียนสามารถสนทนาถามตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและโรงเรียนได้ถูกต้อง

ทักษะกระบวนการ

1.  ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  การเขียน

2.  กระบวนการกลุ่ม

3.  กระบวนการคิด

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

  1. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
  2. มีความรับผิดชอบในการทำงาน
  3. มีความขยันและสนใจในการเรียน
  4. มีความกล้าแสดงออก

ทักษะ/ ความสามารถตามจุดเน้น

  1. ทักษะการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร (Learning to communicate )
  2. ความสามารถในการใช้เหตุผล ( Reasoning ability )
Advertisements

About kruchok

ชอบเทคโนโลยี กีฬา ความรู้ต่างๆ

Posted on ตุลาคม 5, 2013, in kruchok. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน แผนการจัดการเรียนรู้ My Lively School เน้นทักษะการคิดในศตววษที่ 21.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: